Winkel
Verhalen

Artikel 1 Definities

1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, Vymic, al dan niet opererend onder de handelsnaam Divi Diving, zich jegens de andere partij, de Opdrachtgever of de Consument, verbindt een interim managementopdracht, een project,  een adviesopdracht of een cursus/opleiding uit te voeren.

2. Interim managementopdracht: de opdracht tot het tijdelijk vervullen van een functie, een rol of van leidinggevende taken met alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hierna ook “de Opdracht”. Geldt ook voor projectmanagement.

3. adviesopdracht: een opdracht tot het geven van een advies, hetzij geschreven, hetzij mondeling, na een periode van onderzoek en analyse, hierna ook “de Opdracht”.

4. Onder opdrachtgever wordt verstaan:
a.        de (rechts-)persoon bij wiens bedrijf of organisatie Vymic een Opdracht uitvoert.
b.        of de Consument, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een cursus/opleiding danwel inhuur van een gids.             

5. Opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht bij de organisatie van Opdrachtgever uitvoert naar beste inzicht en vermogen.

6. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht.

7. Werkdag: twee dagdelen van vier uren, danwel het aantal gewerkte uren naargelang is overeenkomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen een aan  Vymic verbonden manager, adviseur of ingeschakelde derde, verder aangeduid als de Opdrachtnemer, en een Opdrachtgever.

2. Een verwijzing door de Opdrachtgever naar de eigen algemene voorwaarden heeft geen effect, tenzij de Opdrachtgever daarbij voor het aangaan van enige overeenkomst de voorwaarden van Vymic uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verwerpt. In het laatste geval zal geen overeenkomst tot stand komen voordat hierover overeenstemming is bereikt. In de overige gevallen worden eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en andere op documenten van de Opdrachtgever afgedrukte bepalingen bij deze uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.

3. Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand voor aanvang van de uitvoering van de Opdracht door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door Partijen. De in de overeenkomst van opdracht genoemde verwachte duur en tariefstelling zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Mocht de overeenkomst niet binnen 30 dagen na de fysieke aanvang van de Opdracht door Opdrachtgever ondertekend zijn, dan gelden de voorwaarden van de overeenkomst hierdoor als bindend.

4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Vymic gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van de Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige en zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 Offertes

1. Alle door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 4 Uitvoering van de opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

2. Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en als een zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

3. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.

4. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden, onder welke naam of titel ook, kunnen derhalve aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Vymic het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Vymic het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

7. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

8. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.

9. Opdrachtgever zal door Opdrachtnemer onverwijld geïnformeerd worden indien vanwege welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

Artikel 5 Declaratie en betaling

1. Voor de uitvoering van een opdracht is de Opdrachtgever honorarium, vermeerderd met onkosten en omzetbelasting, verschuldigd.  In het geval van een cursus/opleiding betreft dit de cursuskosten conform specificatie in de offerte (leidend) of de website de componenten vermeld staan.

2. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van de bestede uren overeenkomstig de administratie van Opdrachtnemer. De administratie van Opdrachtnemer strekt tot volledig bewijs, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

3. Onder onkosten worden verstaan ten behoeve van de klant gemaakte kosten en uitgaven, zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, internationale telefoongesprekken en bijzondere portokosten. Onkosten worden apart gespecificeerd in rekening gebracht.

4. Opdrachtnemer is bevoegd om verrichte werkzaamheden tussentijds aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5. Opdrachtnemer is eveneens bevoegd van de Opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

6. Indien een vast honorarium is overeengekomen mag de Opdrachtnemer het vast honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7. Opdrachtnemer declareert per periode van vier respectievelijk vijf weken de door haar in die periode verrichte werkzaamheden. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening – te geschieden binnen dertig dagen na verzending van de declaratie. Voldoet Opdrachtgever de declaratie niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan is zij van rechtswege in verzuim en is zijn gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het openstaande bedrag. Declaraties zijn desgewenst voorzien van een specificatie.

8. Opdrachtnemer is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren, dan wel aanvullende zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.

9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

10. Alle kosten die Opdrachtnemer heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

11. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

12. De betaaltermijn voor zakelijke Opdrachtgevers is maximaal 14 dagen. De betaaltermijn voor de Consument als Opdrachtgever is maximaal 7 dagen en uiterlijk voor uitvoering van de cursus/opleiding c.q. brevettering.

13. Cursussen zijn niet restitueerbaar nadat het cursusmateriaal door opdrachtnemer is besteld bij de certificerende instantie (zoals PADI, EFR en DAN). De levering van fysiek cursusmateriaal valt onder het herroepingsrecht. De levering van digitaal cursusmateriaal is definitief en niet herroepbaar zodra het digitale cursusmateriaal is geactiveerd.

14. Voor cursussen en het inhuren van een gids geldt dat:

  • restitie mogelijk is zolang er geen afname c.q. ingebruikname van cursusmateriaal (ongeacht de aard) heeft plaatsgevonden waarbij het cursusmateriaal deel uitmaakt can de cursusprijs,
  • annulering c.q. afzegging door de Opdrachtgever binnen een week en tot 48 uur voor aanvang van de cursus c.q. de begeleiding door de gids kan leiden tot een restitutie van maixmaal 50% met inachtneming van het eerste bullet.
  • bij annulering c.q. afzegging door de Opdrachtgever minder dan 48 uur voor aanvang van de cursus c.q. de begeleiding door de gids het recht op restitutie volledig vervalt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

2. Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade- al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van de Opdrachtgever verband houdende met de uitvoering van de Opdracht. De in dit lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de Schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

3. Niettegenstaande het in het voorgaande lid van dit artikel bepaalde strekt de aansprakelijkheid van Vymic in geen geval verder dan het bedrag dat over de laatste twee maanden als honorarium aan Opdrachtgever in rekening is gebracht.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bij Opdrachtgever of derde ontstane schade ten gevolge van tekortkomingen van (ingeschakelde) derden onder welke naam of titel ook.

5. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor gebreken in informatiedragers en elektronische bestanden, zoals onder andere virussen en softwarefouten.

6. De Opdrachtgever is gehouden om de Opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

7. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en stelt deze zo nodig schadeloos voor alle aansprakelijkheid, ontstaan door handelingen van personen die naast de Opdrachtnemer zitting hebben in dezelfde bestuurlijke organen van de Opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt zich in geval van cursussen, begeleding door gids en verkochte producten onder de naam Divi Handmade tot maximaal de betaalde waarde van het afgenomen product.

Artikel 7 Opschorting, zekerheidstelling en ontbinding

1. Indien de Opdrachtgever niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken, is Opdrachtnemer bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig te beëindigen. 

2. Opdrachtnemer is indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen. Van een zodanig betalingsgedrag is in ieder geval sprake indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen of indien 30 dagen zijn verstreken nadat enige declaratie opeisbaar is geworden en geen betaling heeft plaatsgevonden.

3. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

Artikel 8 Overmacht

1. In geval van overmacht wordt de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden is.

2. Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt onder overmacht verstaan ziekte en alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

3. Indien enige partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of indien de overmachtperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of tenminste 30 dagen zal duren, heeft de andere partij het recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Opdrachtnemer een wettelijke plicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Artikel 10 Intellectuele eigendommen

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt de Opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Vymic zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege haar waren ontwikkeld, danwel voorheen door of vanwege de Opdrachtnemer waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het Plan van Aanpak of de factuur zijn vermeld.

2. Alle door Vymic verstrekte stukken, zoals rapporten, quick scans en adviezen, enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van de Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vymic niet gerechtigd tot verveelvouding, openbaarmaking of ter kennisbrenging aan derden.

3. Vymic behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Slotbepalingen van deze algemene voorwaarden

1. Van de algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

2. Elk vorderingsrecht van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer verjaart na verloop van 12 maanden na de laatste factuurdatum.

3. De rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. 4. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

Mobiel

Project Aware Banner

Desktop

Project Aware Banner